دوره های برگزار شده

ملاحظات ترميمي و استيک در کا مپوزيت قدامي
اساتيد آقاي دکتر مهيار شهبازي مقدم ، آقاي دکتر علي شکيب آقاي دکتر ابراهيم امين صالحي
مجموعه کلاسهاي آموزشي
مرکز آموزش انجمن دندانپزشکان ترميمي ايران لطفا براي مشاهده فيلم بر روي لينک زير کليک کنيد
در دندانپزشکي ترميميFRC موارد کاربرد
اساتيد خانم دکتر هاله حشمت ، خا نم دکتر هاله کاظمي
ملاحظات ترميمي و بيولوژيک درکامپوزيت خلفي
اساتيد آقاي دکتر محمدباقر رضواني ، آقا ي دکتر مسعود صانعي
ملاحظات ترميمي و استيک در کامپوزيت قدامي تکرار
اساتيد آقاي دکتر مهيار شهبازي مقدم ، آقاي دکتر علي شکيب آقاي دکتر ابراهيم امين صالحي
از علل آن تا عوارض ناشي از درمانbleaching شناخت اساتيد خا نم دکتر مريم حوري زاد ، آ قا ي دکتر اميرقاسمي
کاربرد اينله و آنله در دندانپز شکي ترميمي
اساتيد آقا ي دکتر علي شکيب ، آقاي دکتر حسن اسلامي
تکنيک هاي مختلف بستن ديا ستم
استاد آقاي دکترعلي يزداني
روش هاي مختلف ترميم دندانهاي به شدت تخريب شده
اساتيد آقاي دکتر مسعود صانعي ، آقاي دکترهمايون عالي داعي خانم دکتر هاله کاظمي
جايگاه پرسلن ونير در دندانپزشکي ترميمي
استاد آقاي دکتر فرخ آصف زاده
(GCتازه هاي دندانپزشکي ترميمي )
استاد خانم دکتر بريجيد دوعاهه