آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ایران به شماره ثبت 23609
بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت می شود با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/05/22 به حد نصاب نرسید ، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که در راس ساعت 12-14 روز پنجشنبه 1397/06/22 در محل آدرس انجمن: خیابان کوی نصر خیابان شهید علیالی غربی پلاک 90  انجمن دندانپزشکی ایران تشکیل می گردد ، شرکت نمایید.
دستور جلسه : اصلاح اساسنامه
-(تصویب انتخاب هیات مدیره و بازرس به صورت الکترونیک)
-تغییر آدرس موسسه
-و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد


 

  • کلمات کلیدی
  • ,