آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ایران به شماره ثبت 23609
بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت می شود با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/01/30 به حد نصاب نرسید ، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که در راس ساعت 10-12 صبح روز یکشنبه 1397/02/30 در محل سالن اجتماعات انجمن دندانپزشکی ایران به آدرس خیابان کوی نصر خیابان شهید علیالی غربی پلاک 90 تشکیل می گردد ، شرکت نمایید.
دستور جلسه : اصلاح اساسنامه (تصویب انتخاب هیات مدیره و بازرس به صورت الکترونیک)
تاریخ انتشار : 1397/02/03

هیات مدیره انجمن

  • کلمات کلیدی
  • ,