آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در راس ساعت 18-16 روز پنجشنبه 1397/01/30 در محل سالن شهریاری اجلاس سران اسلامی به آدرس خیابان ولنجک ،خیابان تابناک سالن اجلاس سران اسلامی تشکیل می گردد ، شرکت نمایند.

دستور جلسه :اصلاح اساسنامه (تصویب انتخاب هیئت مدیره و بازرس به صورت الکترونیک)


هیئت مدیره انجمن

  • کلمات کلیدی
  • ,