• جامع ترین بسته آموزشی دندان پزشکی ترمیمی
 • ملاحظات ترميمي و استتيک در کامپوزيت هاي قدامي
 • ملاحظات ترميمي و بيولوژيک در کامپوزيت هاي خلفي
 • موارد کاربرد FRC در دندانپزشکي ترميمي
 • شناخت بليچينگ، از علل آن تا عوارض ناشي از درمان
 • جايگاه پرسلن ونير در دندا نپزشکي ترميمي
 • روش هاي مختلف ترميم دندانهاي به شدت تخريب شده
 • موارد کاربرد اينله وانله در دندانپزشکي ترميمي
 • تکنيک هاي مختلف بستن دياستم
 • آنچه بايد در مورد نکات کلينيکي بيس و لاينر و باندينگ ها بدانيم
 • جديد ترين روش هاي محافظه کارانه در دندانپزشکي ترميمي

 • کلمات کلیدی
 • ,